Sức mạnh của thiệt hại dây dây thép không gỉ bởi tác động

Sức mạnh của thép không gỉ dây dây xoắn dây dây thép không gỉ và mức độ tổn thất góc và sức mạnh của thép gốc có không đồng đều. Như thép không gỉ dây dây thép không gỉ dây biến dạng trong lớn hơn, nhiều mặt lớp thép không gỉ dây ở các đơn vị, thiệt hại sức mạnh dây dây thép không gỉ thậm chí cao hơn.

Ngoài ra, cho các cấu trúc khác nhau của sợi dây thừng dây thép không gỉ, thép không gỉ dây giữa các điểm liên lạc cơ cấu, sau đó cắt giảm sức mạnh của mình tăng lên, vì vậy liên hệ với sức mạnh của thép không gỉ dây dây thiệt hại hơn liên hệ tuyến tính lay dây dây.

Ngoài ra, các vật liệu cốt lõi cũng ảnh hưởng đến sức mạnh của thiệt hại dây dây thép không gỉ. Ma lõi lúc thời gian tải có thể được cải thiện, chẳng hạn như sợi thép không gỉ dây căng thẳng điều kiện, do đó, có thể sức mạnh cùng, sợi lõi dây dây sức mạnh giảm cân luôn cao hơn cốt lõi sợi dây dây.